Postrzeganie problemów powierzchni Ziemi z kosmosu

Artykuł sponsorowany
Ecophon
Jak dane pozyskiwane przez satelity mogą wpłynąć na monitorowanie i w konsekwencji łagodzenie zmian klimatycznych, na rozwój gospodarczy oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli - tergo dowiedzą się uczestnicy konferencji online, która odbędzie się w dniach 31 marca i 1 kwietnia. Poświęcone programowi „Copernicus” wydarzenie organizowane jest przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Unia Europejska wraz z Europejską Agencją Kosmiczną uruchomiły program GMES. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Global Monitoring for Environment and Security, co oznacza Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa. Program miał za zadanie stworzenie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o stanie środowiska, pozyskiwanych z pułapu lotniczego, satelitarnego i naziemnego. Uzyskanie szczegółowych danych z wielu źródeł, obrazujących zmiany zachodzące na planecie, miał być skierowane do użytkowników aby pomóc w diagnozowaniu problemów, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo obywateli.

System, działający obecnie pod nazwą, Program Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej "Copernicus" wraz z rozwojem technologicznym pozwala na coraz sprawniejsze działanie. Zgromadzone dane pomagają w szybkiej i sprawniejszej reakcji na katastrofy naturalne, pomagają monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza, czy wody. Pozyskanie nieporównywalnej z dotychczasowymi możliwościami ilości danych oraz ich coraz doskonalsza analiza to punkt wyjścia do projektowania szeregu usług dla sektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administrację oraz dla wielu sektorów przemysłowych i usługowych.

Dane te pozwalają na lepsze rozumienie zmian klimatycznych, a dzięki temu na spowolnienie szkodliwych dla planety procesów i wdrożenie programów naprawczych. Końcowymi beneficjentami działania Copernicusa jesteśmy my wszyscy, a o tym, w jaki sposób konkretne instytucje czy sektory gospodarki mogą wykorzystać te naukowe zdobycze, będzie można dowiedzieć się na konferencji "Wykorzystanie danych satelitarnych i danych programu Copernicus w administracji i sektorze prywatnym", która odbędzie się 31 marca i 1 kwietnia 2021r. Dwudniowe wydarzenie online organizowane jest przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Uczestnicy konferencji poznają podstawowe informacje związane z działaniem Copernicusa, a następnie będą mieli okazję wysłuchać referatów przedstawiających możliwości wykorzystania Programu Copernicus w różnych obszarach gospodarki. Program konferencji obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące środowiska morskiego, wyznaczanie obszarów suszy, prognozowanie plonów użytków rolnych, zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i rozwoju miast, czy monitoringu zanieczyszczenia powietrza, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do analizy danych pozyskanych przez Program Copernicus.

Konferencja wpisuje się w cykl działań edukacyjnych, skierowanych do użytkowników końcowych - przedstawicieli takich sektorów jak rolnictwo i leśnictwo, środowisko i obszary chronione, środowisko morskie, użytkowanie gruntów i wykrywanie zmian, a także atmosfera i zmiany klimatu. Program Obserwacji Ziemi Copernicus, realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, daje dostęp do otwartych bezpłatnych danych satelitarnych. Każdy zainteresowany wykorzystaniem danych w swojej działalności, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym, może skorzystać z nieodpłatnych materiałów edukacyjnych czy szkoleń.

Program Copernicus jest ponadnarodowym projektem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców świata. Administracja centralna krajów członkowskich może bez ograniczeń korzystać z wyników pracy systemu, wykorzystując dane i analizy do opracowywania krajowych planów rozwojowych i strategii bezpieczeństwa środowiska i mieszkańców. Jak pokazuje program konferencji – obszary, w których można wykorzystać rezultaty analiz danych Programu Copernicusa obejmują dziedziny kluczowe dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Jednak zastosowanie Copernicusa ma wymiar nie tylko europejski – jest elementem większej globalnej układanki, jaką jest Globalny System Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Link do rejestracji https://docs.google.com/forms/d/1Ptn_HgV5E8kzEud4g-JK-BBv1j1zD7Be2Q6JqX3L8lU/edit

Konferencja - Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym

2 dni 31 marca-1 kwietnia 2021

DZIEŃ 1 – 31 marca - ŚRODA

SESJA POWITALNA

 • 9:00 - 9:10 Przywitanie, sprawy organizacyjne

  • 9:10 - 9:25 Wprowadzenie do Programu Copernicus – satelity, serwisy, dane – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
  • 9:25 - 9:45 Copernicus jako źródło informacji o środowisku morskim – prof. dr hab. Adam Krężel, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

I SESJA

 • 9:45 – 10:05 Model wyznaczenia obszarów suszy dla Polski na podstawie fuzji bieżących danych satelitarnych i meteorologicznych – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

  • 10:05 - 10:25 Prognozowanie plonów rolnych z wykorzystaniem danych COPERNICUS na potrzeby krajowej statystyki – dr Jędrzej Bojanowski, Zastępca Kierownika Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
  • 10:25 - 10:45 Wykorzystanie danych satelitarnych Sentinel-2 na potrzeby monitorowania zabiegów agrotechnicznych w ramach spełnienia wymogów Common Agriculture Policy (CAP) – dr Jan Musiał, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
  • 10:45 - 11:05 Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i uczenia maszynowego w predykcji wpływu warunków środowiskowych na plonowanie zbóż - projekt pilotowy KOWR 2019 – dr. hab. Piotr Wężyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, CEO - ProGea 4D sp. z o o; Antoni Łabaj, CEO - SmallGIS sp. z o o; dr inż. Wojciech Drzewiecki

–  AGH; dr hab. Jan Piekarczyk, prof. UAM; dr hab. Jarosław Jasiewicz, prof. UAM; dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski, prof. UAM; dr Sławomir Królewicz – UAM; dr Katarzyna Bajorek-Zydroń ProGea 4D; dr inż. Urszula Cisło-Lesicka ProGea 4D; mgr inż. Micah Muir ProGea 4D

 • 11:05 – 11:40 – Sesja pytań
 • 11:40 – 11:50 - PRZERWA

II SESJA

 • 11:50 - 12:10 S2GLC - automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu na zdjęciach SENTINEL-2 – dr hab. Stanisław Lewiński, prof. CBK; kierownik Zespołu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN

  • 12:10 – 12:30 Wykorzystanie danych satelitarnych, pozyskiwanych w ramach programu Copernicus, na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania – Artur Radziemski, Kierownik Działu Fotogrametrii, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  • 12:30 – 12:50 Ocena przydatności obrazów Sentinel-2 do klasyfikacji pokrycia terenu według Corine Land Cover – dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW, Marcin Kluczek., Anca Dabija, dr Edwin Raczko, dr Marlena Kycko, dr. Ahmed Al-Sulttani, Anna Tardà, dr Lydia Pineda, dr Jordi Corbera - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski; Catalan Earth Observation Centre, Cartographic and Geological Institute of Catalonia
 • 12:50 – 13:10 – Sesja pytań

 • 13:10 – 13:40 – PRZERWA

III  SESJA

 • 13:40 – 14:00 Polwet – system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych - dr Maciej Bartold, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

  • 14:00 – 14:20 Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej – Paweł Szymczuk, Specjalista ds. Ochrony Przyrody, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
  • 14:20 – 14:40 - CREODIAS – platforma dostępu do danych Copernicus wraz z możliwością ich przetwarzania oraz budowania aplikacji – Klaudia Bielińska, EO Product Manager, CloudFerro sp. z o o
  • 14:40 – 15:00 - Zbiory danych geoprzestrzennych w Urzędzie miasta Wrocławia – kategorie i zastosowanie – dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia ds. Systemu Informacji Przestrzennej
 • 15:00 – 15:30 – Sesja pytań

DZIEŃ 2 – 1 kwietnia - CZWARTEK I SESJA

 • 10:00 – 10:20 Gyroscan - System wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych –    prof. dr hab. Małgorzata Bzowska, Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • 10:20 – 10:40 SatBałtyk – przykład praktycznego wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania środowiska morskiego - prof. dr hab. Adam Krężel, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

 • 10:40 – 11:00 GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych – Radosław Gurdak, Asystent, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

  • 11:00 – 11:20 LIFE AdaptCity – dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
 • 11:20 – 11:50 – Sesja pytań

 • 11:50 – 12:10 – PRZERWA

II SESJA

 • 12:10 – 12:30 Wykorzystanie danych satelitarnych w rolnictwie precyzyjnym i archeologii na przykładzie działalności firmy Wasat – Dominik Ruciński, Menedżer Działu Teledetekcji, Wasat Sp. z o.o.

 • 12:30 – 12:50 Wykorzystanie zobrazowań teledetekcyjnych w monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską w aspekcie przemian klimatu i rozwoju miast - na przykładzie projektów MONIT-AIR (EEA Grants) oraz LIFE URBANGREEN – dr. hab. Piotr Wężyk, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, CEO - ProGea 4D sp. z o o; dr Katarzyna Bajorek-Zydroń ProGea 4D sp. z o o; dr inż. Urszula Cisło-Lesicka ProGea 4D sp. z o o; mgr inż. Micah Muir ProGea 4D; dr Roeland de Kok ProGea 4D

 • 12:50 – 13:10 Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w analizach danych pozyskanych ze zdjęć satelitarnych projektu SnapEarth (H2020) – Damian Olszewski, Kapitech

 • 13:10 – 13:30 Wykorzystanie danych EO do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej w Europie – Paulina Jasiak, Astri Polska

 • 13:30 – 13:50 - Dane Sentinel-5P w monitowaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich – Patryk Grzybowski, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

 • 13:50 – 14:20 – Sesja pytań

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na urzadzone.pl urzadzone.pl